Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz školy od 1.9. 2021

Provoz školy od 1.9. 2021Vybrané body z manuálu MŠMT pro provoz škol od 1. 9. 2021

  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Aktuální oznámení budou zveřejňována v systému Bakaláři a na stránkách školy.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.

 

Zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

 

(Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.)

 

Úplata za vzdělávání a stravování

  • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
  • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol následující:

Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Ve školním klubu se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale ve stejném školním roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.

  • Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

 

Testování žáků

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (žáci prvního ročníku 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy

 

Testování nepodstupují žáci 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.).

Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

 

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba). V případě zájmu o asistenci při testování dítěte nahlaste tuto informaci Mgr. Šárce Pokorné nejpozději do 31. srpna do 10 hodin do systému Bakaláři. Testování s dopomocí bude organizováno v pavilonu tělocvičen, doba příchodu k zadnímu vchodu do tělocvičny bude ještě upřesněna podle počtu zájemců po ukončení přihlašování.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

 

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob
a kontaktovat zákonného zástupce.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, musí být omluven v souladu se školním řádem.

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

 

V takových případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci, pokud to organizační možnosti dovolí, poskytne nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.