Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1.ročníku

Zápis do I. ročníku

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. 

Chystáte se k zápisu?

V tomto krátkém videu  Co umět k zápisu najdete typy úkolů, které by dítě mělo před zápisem zvládnout.

V klidu domova si můžete vyzkoušet, co váš předškolák již umí a jaké úkoly mu ještě dělají potíže.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo ředitele vybrané základní školy.

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBÍHÁ?

 1.  fáze - vydávání online přihlášek (žádostí o zápis) od 11. března 2024 do 7. dubna 2024
 • K zápisu do základní školy je třeba dítě přihlásit. Přihlášku (žádost o zápis) je možné získat těmito způsoby:
  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu zde online
  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce MěÚ Třebíč
 • Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo Odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.
 • Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, kterou je třeba vytisknoutpodepsat a doručit do vybrané základní školy.
 • poštou,
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
 • v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u vrátnice ve vestibulu školy (hlavní vchod je otevřený v pracovní dny od 8 do 1 hodin).
 1.  fáze - zápis
 • Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro šk. rok 2024/2025 se bude konat v pátek 12. dubna 2024 od 14 do 18 hodin a v sobotu 13. dubna 2024 od 8 do 11 hodin v budově  základní školy.
 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku (pokud již do školy nebyla doručena), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 1.  fáze - přijímací řízení
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy, zákonní zástupci budou informováni do 30 dní od zápisu. 
 • Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem:
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích vchodu do školy),
 • a na webových stránkách školy www.zsjarose.cz,
 • nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.
 • Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven 18. duben 2023.
 • V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi na elektronické přihlášce. 

DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ PATŘÍ?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona). V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitel Základní školy Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 na základě ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 36 písmeno 7 stanoví kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání na Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, která jsou obsažena ve směrnici platné od 3. 1. 2017. Směrnice je každoročně aktualizována.

V prvním ročníku naplňujeme třídy v souladu se školským zákonem do maximálního počtu 30 žáků, předpokládáme, že podle skutečného počtu přihlášených žáků budou v prvním ročníku otevřeny 2-3 třídy.

Při přijímání žáků do 1. ročníku bude škola zohledňovat následující:

 • Přednostně přijímáme žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodě školy.
 • Ohled bereme na to, že přihlašované dítě má ve škole sourozence.

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

V Třebíči 3.1. 2023

 

Desatero pro budoucí prvňáčky 

1. Znáš svoje jméno a příjmení, víš, jak se jmenují tvoji rodiče?

2. Umíš se rychle obléknout, zavázat si tkaničky a zapnout knoflíky? Jsi šikulka a umíš to všechno sám?

3. Dokážeš správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit, postavit si třeba hrad z kostek nebo navlékat korálky?

4. Zvládneš si sám (sama) umýt ruce před každým jídlem? Umíš čistě stolovat a používat při jídle příbor?

5. Dokážeš si uklidit svůj pokojík – hračky, knížky nebo pastelky?   Pomáháš rád(a) mamince a tatínkovi?

6. Víš, jakou barvu a tvar má sluníčko? Poznáš všechny barvy a geometrické tvary?

7. Umíš správně vyslovovat všechna písmena? Zvládl(a) bys vyprávět příběh nebo pohádku?

8. Posloucháš rád(a) vyprávění, umíš se odvážně na něco zeptat, ale i odpovědět na otázku?

9. Až budeš chodit do školy, víš, co bys měl(a) mít každý den ve školní aktovce? Napovíme ti – učebnice, notýsky, penál s tužkami, pastelkami
a perem, svačinku a k ní ubrousek, nezapomeň pití a přezůvky.

10. Souhlasíš, že je hezké, když se lidé umí navzájem pozdravit a pěkně se k sobě chovat? Dokážeš pozdravit dospělého i svého kamaráda?

 

   Milý prvňáčku, jestli ještě všechno neumíš dokonale, neboj se, spolu a s tvými rodiči to určitě zvládneme. Těšíme se na tebe.

 

 Desatero pro rodiče

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

 2. Každý den ořežu tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.

 3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. 

7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.