Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do 1.ročníku

Zápis do I. ročníku

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vydávání online přihlášek od 1. března 2021 do 16. dubna 2021

K zápisu je třeba dítě přihlásit. Přihlášku je možné získat těmito způsoby:

 • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce školy online přihláška
 • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce města

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.
Přihlášku  je třeba řádně vyplnit a přinést s sebou k zápisu.

2. fáze – zápis

Zápis do první třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 Podepsanou elektronickou přihlášku, kterou vygeneroval online systém, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do školy do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

 • poštou,
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
 • v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u vrátnice ve vestibulu školy (hlavní vchod je otevřený v pracovní dny od 8 do 14 hodin).

 V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele vybrané školy, případně na pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč.

 Kontaktní telefon pro případné nejasnosti: 602 827 745

3. fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto  způsobem:

 1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích vchodu do školy),
 2. a na webových stránkách školy www.zsjarose.cz,
 3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

 Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven 3.květen 2021.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi na elektronické přihlášce. 

 

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat.
 Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč (proklik na OŠK) nebo přímo ředitele vybrané základní školy.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání

Ředitel Základní školy Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 na základě ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 36 písmeno 7 a vydává tuto směrnici.

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku ZŠ

Tato směrnice stanoví kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání na Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, platí od 3. 1. 2017 a je každoročně aktualizována.

V prvním ročníku naplňujeme třídy v souladu se školským zákonem do maximálního počtu 30 žáků, předpokládáme, že podle skutečného počtu přihlášených žáků budou v prvním ročníku otevřeny 2-3 třídy.

Při přijímání žáků do 1. ročníku bude škola zohledňovat následující:

 • Přednostně přijímáme žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodě školy.
 • Ohled bereme na to, že přihlašované dítě má ve škole sourozence.

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 V Třebíči 3. 1. 2021

 

Desatero pro budoucí prvňáčky 

1. Znáš svoje jméno a příjmení, víš, jak se jmenují tvoji rodiče?

2. Umíš se rychle obléknout, zavázat si tkaničky a zapnout knoflíky? Jsi šikulka a umíš to všechno sám?

3. Dokážeš správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit, postavit si třeba hrad z kostek nebo navlékat korálky?

4. Zvládneš si sám (sama) umýt ruce před každým jídlem? Umíš čistě stolovat a používat při jídle příbor?

5. Dokážeš si uklidit svůj pokojík – hračky, knížky nebo pastelky?   Pomáháš rád(a) mamince a tatínkovi?

6. Víš, jakou barvu a tvar má sluníčko? Poznáš všechny barvy a geometrické tvary?

7. Umíš správně vyslovovat všechna písmena? Zvládl(a) bys vyprávět příběh nebo pohádku?

8. Posloucháš rád(a) vyprávění, umíš se odvážně na něco zeptat, ale i odpovědět na otázku?

9. Až budeš chodit do školy, víš, co bys měl(a) mít každý den ve školní aktovce? Napovíme ti – učebnice, notýsky, penál s tužkami, pastelkami
a perem, svačinku a k ní ubrousek, nezapomeň pití a přezůvky.

10. Souhlasíš, že je hezké, když se lidé umí navzájem pozdravit a pěkně se k sobě chovat? Dokážeš pozdravit dospělého i svého kamaráda?

 

   Milý prvňáčku, jestli ještě všechno neumíš dokonale, neboj se, spolu a s tvými rodiči to určitě zvládneme. Těšíme se na tebe.

 

 Desatero pro rodiče

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

 2. Každý den ořežu tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.

 3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. 

7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.