Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Globe meteorologie na škole > GLOBE škola v roce 2016

GLOBE škola v roce 2016Žáci a učitelé zájmového útvaru GLOBE v průběhu celého roku prováděli pozorování a měření v oblasti meteorologie, hydrologie, fenologie, biometrie a pedologie. Důraz byl kladen na rozvoj badatelských dovedností a osvojování si  vědeckých postupů práce.

V oblasti meteorologie žáci pozorovali počasí a zpracovávali meteorologická data, která  škole poskytuje meteorologická stanice. Vytvořili měsíční přehledy počasí, které použili pro tvorbu příspěvků pro Třebíčský zpravodaj. Příspěvky byly poskytnuty veřejnosti prostřednictvím Třebíčského zpravodaje od března do listopadu 2016. Prosincový příspěvek nebyl bohužel zveřejněn z důvodu nedostatku místa kvůli silvestrovské příloze.
Dále žáci zpracovali projekt ,,Jaké ovzduší máme v Třebíči?“. Projekt zahrnoval měření  a vyhodnocení množství aerosolů v atmosféře, sledování a zpracování znečištění ovzduší prachovými částicemi v Třebíči. Vybraní žáci projekt prezentovali na GLOBE Games 2016 v Karviné. Na čtyřdenní akci, které se zúčastnilo asi 250 příznivců GLOBE z ČR, Polska, Slovenska, Chorvatska a Norska, naši gloubáci prezentovali nejen svůj projekt, ale také školu a město.
Žáci také pokračovali ve zpracování a odesílání meteorologických hodnot celosvětové databáze. Vědci organizací NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a NCAR (National Center for Atmospheric Research) je využívají k průzkumu klimatu Země. Na evropském setkání koordinátorů GLOBE v Kolíně nad Rýnem bylo naší škole uděleno ocenění za největší přínos v odesílání dat v týdnu na jaře 2016.

V oblasti hydrologie žáci pokračovali v pravidelném hydrologickém průzkumu vody z  řeky Jihlavy v Kočičině. U vody žáci měřili teplotu, průhlednost a pH vody, pozorovali vodní živočichy. Poté v laboratoři pro odebrané vzorky měřili obsah amoniaku, dusitanů, dusičnanů, fosforečnanů a železa, množství rozpuštěného kyslíku, vodivost, alkalinitu a tvrdost vody. U rybníků v Týnském údolí také zkoumali půdu a rostlinstvo v okolí a živočichy ve vodě i na souši.

V oblasti pedologie se žáci učili určovat půdní znaky, druh a typ půdy a půdní vlhkost.

V oblasti fenologie žáci pracovali první rok na výzkumném projektu. Pozorovali rašení pupenů a růst listů na jaře a změny barvy listů na podzim na bříze a dubu. Také měřili teplotu půdy a vzduchu a množství srážek. Jelikož fenologický výzkum má smysl, pokud je dlouhodobý, budou žáci ve stejném měření pokračovat i v roce 2017. Pro žáky pak bude důležité meziroční porovnání pozorování.

V oblasti biometrie se žáci zaměřili hlavně na badatelské aktivity. Osvojovali si vědecké postupy práce při průzkumu pixelu – území v lese mezi Třebíčí a Budíkovicemi. Učili se vytyčovat pixel, orientovat se v přírodě, zkoumali rostlinstvo a jeho vitalitu, půdu a její znaky. Součástí biometrického výzkumu byla i práce na projektu ,,Invazní rostliny“. Žáci se v kroužku seznámili s problematikou šíření invazivních rostlin a projektem Botanického ústavu AV ČR zaměřeným na jejich monitoring. Ve svém volném čase, který tráví v přírodě (např. s rodiči) měli zaznamenávat, kde se invazivní rostliny nacházejí a informovat o tom Botanický ústav. Činnost žáků pomůže vědcům při vývoji bezpilotního systému pro získávání kvalitních snímků invazivních rostlin a testování vhodných metod pro jejich následné automatické zpracování a vyhodnocení. V první polovině roku 2016 pouze 2 žáci ve svém volném čase zmonitorovali některé akáty a křídlatku v blízkosti školy. Aby se aktivita žáků v této oblasti zlepšila, uspořádal v listopadu odborník z Botanického ústavu v Praze pan Josef Brůna přednášku o invazních rostlinách v rámci večera a noci s GLOBE ve škole. Doufáme, že to byla pro žáky dobrá motivace pro pokračování v monitoringu i v roce 2017.

Podstatnou součástí projektu jsou akce, které gloubáci pod vedením učitelů během roku uspořádali pro spolužáky a pro veřejnost, aby šířili myšlenky GLOBE. Byly to:

 1. 22.4. 2016 – Den Země - miniGLOBE games – terénní hra na školní zahradě, školním hřišti a  v Týnském údolí pro 5.- 8.ročník. Skupinky žáků plnily 20 úkolů z všech  5 oblastí GLOBEa úkoly na třídění odpadu na 10 stanovištích, které  vedli gloubáci.
 2. 26.5. 2016 – Exkurze na meteorologické stanici a prohlídka přírodní zahrady pro učitelky a děti ze ZŠ a MŠ Lesonice.
 3. 10. a  11. 6. 2016 – Dny otevřené přírodní zahrady – během prohlídky školní přírodní zahrady si návštěvníci pod vedením gloubáků vyzkoušeli přírodovědné aktivity a  seznámili se s meteorologickou stanicí.
 4. 10.6. 2016 – miniGLOBE games pro 3. a 4. třídy - terénní hra na školní zahradě. Skupinky žáků plnily na 10 stanovištích  úkoly ze všech 5 oblastí GLOBE a úkoly na třídění odpadu. Stanoviště vedli gloubáci.
 5. 28.6. 2016 – miniGLOBE games pro učitelky a děti ze ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská - gloubáci  vedli na školní zahradě 5 stanovišť s přírodovědně zaměřenými úkoly.
 6. 20.- 21.9.2016 - miniGLOBE games pro předškoláky a Zábavné odpoledne s GLOBE pro rodiče  s dětmi a veřejnost – gloubáci vedli 10 stanovišť na školní zahradě a školním  hřišti. Na stanovištích děti zkoušely jednoduché přírodovědné úkoly. V průběhu Zábavného odpoledne gloubáci vedli nejen stanoviště pro děti, ale i 5 stanovišť  pro dospělé. Návštěvníci si zkusili badatelsky zaměřené úkoly z meteorologie, hydrologie, koloběhu uhlíku a fenologie.
 7. 14. – 17.10. 2016 - Výstava zahrádkářů – gloubáci připravili koutek o činnosti školy v projektu  GLOBE a 14.10. svoji práci v GLOBE návštěvníkům prezentovali.
 8. 31.10. 2016 – miniGLOBE games pro čínské studenty a žáky z ostatních třebíčských škol – gloubáci vedli na školní zahradě 5 stanovišť s GLOBE úkoly v angličtině, čínští   
  učitelé si vyslechli prezentaci o činnosti školy v projektu GLOBE a prošli si stanoviště miniGLOBE games.

Odměnou za práci žáků pro přírodu a životní prostředí je účast na akcích, které učitelé organizují mimo zájmový útvar GLOBE. Byly to:

 1. 2. – 5. června 2016 – GLOBE games 2016 v Karviné
  Čtyřdenního setkání studentů a učitelů zapojených do programu GLOBE, se zúčastnilo 5 žáků z naší školy. Jeden žák pracoval jako novinář. Zkusil si novinářskou práci a podílela se na pěti vydáních novin. Tři žáci 8. ročníku a jeden žák 6. ročníku pracovali v týmu. Prezentovali školu i město na různých aktivitách – průvod centrem Karviné, představení týmu a města na slavnostním zahájení, prezentace celoročního projektu ,,Jaké ovzduší máme v Třebíči?“, terénní hra, festival GLOBE. Akce se zúčastnili také studenti a učitelé ze Slovenska, Polska, Chorvatska a Norska. Naši žáci byli při terénní hře v týmu se studenty z Chorvatska a Polska. Ani angličtina pro ně nebyla překážkou, aby GLOBE úkoly na stanovištích výborně zvládli.
 2. 23. – 24. června 2016 – přírodovědná expedice Mostiště a Bystřice n.Pernštejnem a okolí 31 nejaktivnějších gloubáků nejdříve absolvovalo zajímavou exkurzi v úpravně vody v Mostišti. Seznámili se s tím, jak náročná je úprava povrchové vody, aby ji mohli z vodovodu doma používat jako pitnou. Také se prošli kolem nádrže Mostiště a seznámili se s jejími parametry. Poté ve vesnici Vír mohli obdivovat vírský mlýnek - malý mlýn na vodní pohon, který uvádí do pohybu figurky znázorňující různé děje. A pak pokračovali pěšky po vodohospodářské stezce kolem Vírské přehrady a podél řeky Svratky do Dalečína. Cestou si užili pozorování zachovalé přírody, krásných výhledů a z informačních panelů se dozvěděli zajímavosti o budování Vírské přehrady, o zatopené vesnici Chudobín, o ochraně vod, možných haváriích a jejich likvidaci. Na Karasíně mohli vidět krásnou přírodu Bystřicka ze shora. Ubytování a stravu nám poskytla Základní škola v Bystřici n. Pernštejnem. Druhý den naši žáci poznali školu, která pracuje v GLOBE i v projektu Ekoškola, vzdělávací středisko EDEN a Bystřici. V Edenu  se gloubáci v organizovaném programu seznámili s historií života na Vysočině  a s řemesly. V ekopavilonu si prohlédli moderní technologie na úsporu energií a seznámili s věcmi, které mohou využívat ve svém běžném životě, aby vědomě pomáhali zlepšit životní prostředí a šetřili svoje peníze. Zajímavá byla i expozice ,,Příběh půdy“.
 3. 13.10. - program o vodě v Otevřené zahradě v Brně pro 4.ročníky – žáci absolvovali zážitkový program o vodě v krajině a shlédli ekologický film o ostrově Aldabra. Na modelu prakticky bádali, jak zabránit záplavám měst a s pomocí vodních živočichů, které si sami ulovili, zkoumali znečištění jezírka.
 4. Říjen, listopad 2016 – pozorování na pixelu pro 5.-9.ročník a pro 4. a 7.ročník – popsáno výše.
 5. 16.- 17.11. 2016 – večer a noc s GLOBE ve škole 60 aktivních Gloubáků ze 4. – 9. třídy během večera absolvovali 4 workshopy-  besedu s odborníkem Josefem Brůnou o monitoringu invazních rostlin, besedu s odbornicí Hanou Svobodovou o ochraně mořských želv v Indonésii, hru o  koloběhu uhlíku a pečení želviček z perníku.

Projekt - Jake mame ovzdusi v Třebici-GG Karvina 2016 GLOBE v roce 2016

 

 Meteorologické zajímavosti duben 2016.jpg

 Prázdninové meteorologické zajímavosti

 Meteorologické zajímavosti červen 2016.jpg

 Meteorologické zajímavosti květen 2016.jpg

 Meteorologické zajímavosti říjen 2016.jpg

 Meteorologické zajímavosti březen 2016.jpg

 Meteorologické zajímavosti září 2016.jpg

 Třebíčské počasí v únoru.jpg